Frekvenční měření na Ústavu
biologie a zoologie VFU BrnoV roce 2000 posuzoval Státní zdravotní ústav v Praze zdravotní nezávadnost materiálů, z nichž jsou vyrobeny Granderovy jednotky na úpravu vody. SZÚ iniciativně zaslal jednotku na úpravu vody do Brna na Ústav biologie a zoologie, aby tam provedli srovnávací měření vysokofrekvenčním konduktometrem. Srovnávaly se vzorky kontrolní vody, vody magneticky upravené a vody upravené Grandervou metodou. Bylo konstatováno, že voda po magnetické úpravě má nižší vodivost než voda kontrolní. Voda po Granderově úpravě má přibližně stejnou vodivost jako voda kontrolní ve frekvencích do 10 MHz, ale ve frekvencích mezi 12 – 17,5 MHz je průběh křivek mezi těmito vzorky vody naprosto odlišný. Závěrem bylo konstatováno mj., že Granderovo „zařízení významně modifikuje fyzikální vlastnosti kapaliny ve srovnání s kapalinou původní“. Graf je přiložen.


Rozhovor

Prof. Dr. Jurij Rachmanin, viceprezident Ruské akademie věd, ředitel Institutu pro humanoekologii a léčbu životního prostředí v Moskvě a člen expertní skupiny při Světové zdravotnické organizaci, v rozhovoru s Johannesem Koppensteinerem.

grander-rachmanin.jpg
Váš institut se šest let zabývá výzkumem Granderovy technologie. Co nám o tom můžete říci?


Když jsme se v roce 1997 (rozhovor z roku 2003 - pozn. red.)  začali zabývat technologií Hanse Grandera, měli jsme asi dvacetiletou zkušenost z výzkumu různých netradičních technologií vody, jimiž se mění její struktura. K tomu patří laborování s vysokými, resp. nízkými teplotami, kavitační impulzy, působení studeného plazmatu, ozařování laserem, nízko a vysokonapěťové vybíjení, magnetické, elektromagnetické zacházení a ještě některé další pokusy. My nevíme, jak Hans Grander vodu zpracovává. Jedno však můžeme s určitostí říci: v průběhu více jak šestiletého výzkumu na mikroorganizmech, zvířatech a lidech jsme nemohli konstatovat jeden jediný negativní účinek.

Jako první jsme začali naše zkoušky na mikroorganizmech, protože ty často velmi citlivě reagují na strukturu vody. Celkem jsme vyzkoušeli jedenáct skupin patogenních a kvazi patogenních zárodků, jako například salmonely. Účinkem Granderovy technologie dochází k urychlenému odumírání těchto bakterií, což jsme dedukovali z toho, že se změnilo vodní prostředí. Mimoto jsme mohli konstatovat zesílené samočištění a mikrobiologickou stabilitu.
„Granderova technologie snižuje mutagenní vlivy ve vodě“

Mnohé vodárny používají povrchovou vodu k výrobě pitné vody. Tyto povrchové vody často obsahují menší množství organických sloučenin, které jsou v nich rozpuštěny. Při dezinfekci chlórem vznikají takzvané hlorované aromatické uhlovodíky – nebezpečné sloučeniny, které mají škodlivý účinek na dědičnost a povzbuzují vznik rakoviny. Nás zajímalo, co se stane, když vodu, o které víme, že má mutagenní vliv, zpracujeme Granderovou technologií. Při mnoha pokusech s rozdílnými vodami jsme mohli jednoznačně konstatovat, že působením Granderovy  informační technologie se tento vliv signifikantně snižuje.

Které pokusy to byly?

Před krátkým časem jsme dokončili za přísně vědeckých zásad řadu pokusů na lidech.
Spojili jsme tradiční metody buněčných analýz s nejnovějšími netradičními diagnostickými technikami. Jednotlivé skupiny dostávaly k pití různé vody a nikdo nevěděl, kterou právě pil.
 První věcí, kterou jsme zaznamenali, bylo, že po několika týdnech došlo k zlepšení funkce trávicího traktu. Mnohem jasněji se projevily pozitivní výsledky zkoušek z výtěrů ústních a nosních sliznic, u nichž byly studovány buňky.

Vy pojedete jako delegát ruského ministerstva zdravotnictví na zasedání Světové zdravotnické organizace do Janova.

Ano, tam se koná závěrečné setkání pracovní skupiny pro vypracování „Směrnic pro kontrolu kvality pitné vody“. My, t.j. mezinárodní skupina odborníků, se setkáváme každých deset let za účelem přepracování této směrnice. V zásadě vzato mají být do těchto nových směrnic vždy zapracovány zkušenosti posledních deseti let.

Přinášíte nové zkušenosti a poznatky?

Ano, máme několik bodů, které bychom rádi do diskuse vnesli. Především bude možné seznámit s našimi poznatky delegáty jiných zemí. V podstatě se jedná o vytváření velice škodlivých organických chlorových aromatických uhlovodíků při dezinfekci pitné vody chlorem. Budeme zde požadovat pro určitou část sloučenin více výzkumů, aby se pro tyto látky vytvořily hraniční hodnoty a normy.
Ve více jak dvacetileté výzkumné práci jsme dospěli k přesvědčení, že musejí být stanoveny též fyzikální parametry pro kontrolu kvality pitné vody, protože hrají zcela důležitou roli pro zdraví. Bakteriologická stabilita pitné vody je velmi důležitá. U vody z vodovodu to není tak obtížné, protože doba od úpravy po její spotřebu kolísá v rozmezí několika hodin až dní. U vody plněné do lahví je to již těžší. Zde uběhne často mezi plněním a spotřebou mnohaměsíční doba nebo dokonce rok a více. Také zde platí, že pravidla se musí změnit.

Pin Point-Test jako bakteriologické
prokázání účinku Grander®-Technologie


1. Úvod

Použitím Grander®-Technologie se mění strukturová mřížka vody. Mřížky se stávají menšími. Toto je prokazatelné infračervenou a UV-spektroskopií. Současně se mění i povrchové napětí.
Empiricky bylo zjištěno, že voda doupravená pomocí Grander®-Technologie vykazuje v bakteriologickém testu jiný obraz kolonií než nedoupravená voda. V nedoupravené pitné vodě dosahují kolonietvorné jednotky po 72 hodinách vývoje průměr od 2 – 5 mm (= divoké typy kolonií). Grander®-Technologie mění tyto divoké typy koloní tak, že převažuje tvorba Pin Point (Pin Points = anglický výraz pro špendlíkové hlavičky). Tyto Pin Points mají velikost od 0,05 – 1 mm. Jsou přitom zcela stejné ve vzhledu a barevné pigmentaci. Dále existují rozdíly mezi divokými typy kolonií a Pin Points ve zhodnocení stubstrátu, jak je prokazatelné pestrou řadou.
I v nedoupravené pitné vodě se vyskytují malé kolonie. Hlavně při použití Grander®-Technologie se ukazuje, že tyto Pin Points vystupují v silnější míře. U zcela doupravené vody už se divoké typy kolonií nevyskytují, nýbrž již jen Pin Points, jak ukazují 2 níže zobrazené fotografie.

    
fboxbotpinpoints1_452x217_0345e0506345bb4202190447c03d10ce.jpg

Masívní tvorba těchto Pin Points ve vodě doupravené podle Grandera je bakteriologickým důkazem úspěšné doúpravy vody zařízením Grander®-Technologie.

2. Materiál a metoda

Na bakteriologické prokázání tvorby Pin Point se používá technologie membránové filtrace podle DIN 38411-K5.
Detaily k použitým membránovým filtrům:
Používány jsou membránové filtry firmy Sartorius, obsahující celulózo-nitrát, objednací číslo 13 906-50-ACN. Velikost pórů 0,45 μm, sterilně baleno. Adresa k objednání: Sartorius AG, D-37070 Göttingen, Německo.

Provedení:
Ve sterilních podmínkách se zpravidla nasaje 1 ml zkušební vody přes membránový filtr, tento se následně vloží do živné substance (viz níže) a za Standards-Methods-Agar se nechá 72 hodin vyživovat při teplotě od 20 do 22°C, v případě Endo-Agar 24 hodin při 37°C.
Pro test se tedy obvykle používají dva různé typy živné půdy:
Standard-Methods-Agar firmy Becton Dickinson, artikl č. 211638 Tryptone Glucose Yeast Extract, přídavek TTC. Na litr se používá 23,5 g agarů. Sterilizace: 15 minut při 121°C.
DEV Endo-Agar firmy Merck, artikl č. 1.10684. Na litr se používá 58 g agarů. Sterilizace: 15 minut při 121°C.