VODAECO.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AMARANTA s.r.o., se sídlem Kaštanová 2086, 253 01 Hostivice, Praha Zapad, IČ: 26147424, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle c., vložka 74433 Městského soudu v Praze a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.
Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonicky či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k použití, záručními listy na zboží.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany výrobce, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Všechny uvedené ceny v našem e-shopu jsou s DPH.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 48 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 48 hodin zrušit telefonicky, e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1837 odst 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží Vám zašleme poštou na dobírku. Těžší výrobky budou dodány jiným způsobem. Při objednávce převyšující 10 000,- Kč neúčtujeme žádné poštovné a balné.
Balík - dobírka 140,-Kč.
Cenný Balík - Slovensko 260,-Kč (10 EUR).
Ceny jsou uvedené za běžnou zásilku do 2kg.

V případě plateb ze Slovenska na účet v EUR zákazník poukáže předem částku EUR uvedenou v potvrzení objednávky na účet 4759659001/5500 nebo 2700323272/2010. Jakmile obdržíme platbu, bude zboží odesláno v potvrzené lhůtě poštou/dodávkovou službou.

6) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je 3 - 6 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem – dodací lhůta do 3 týdnů, budeme Vás průběžně informovat.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Náklady spojené s uplatněním reklamace zboží nese v plné výši kupující.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruku na výrobek lze uplatnit pouze spolu s prodejním dokladem, kterým se prokazuje datum pořízení výrobku.
Dále se u většiny výrobků poskytuje záruka spokojenosti 3 měsíce pro případ, že výrobek nesplňuje deklarované vlastnosti. Během této lhůty je možné nepoškozené zboží vrátit a bude vyplacena pořizovací cena zboží. Bude-li zboží poškozeno a, bude-li možné jej opravit, bude vrácena částka snížená o hodnotu znehodnocení výrobku.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3. srpna 2015